Една усмивка не струва нищо

Аз тръгвам, ти свиваш рамене, уверен си,че утре ще се върна - напразно. Ти всичко ми отне дори и силата да се обърна!

 

 

 

Една усмивка не струва нищо, а прави много... не трае повече от миг ,но спомена за нея понякога е вечен!

 

 

 

Не Се МиСлЯ За ВеЛикА,щОтУ нЕ СъМ

Не ХвЪрЧа В ОблАцИтЕ,ЗаЩоТо Се НаУчИх Да ЖиВеЯ в РеАлНоСтТа.

ПоНяКоГа ГрЕшА,Но пРиЗнАвАм ГрЕшКиТе Си.

СъЖаЛяВаМ За НяКоИ нЕщА,Но НиЩо нЕ мОгА Да ПрОмЕнЯ

Не СтЕ ЗаДЪлЖеНи Да мЕ хАрЕсВаТе,ВсЕКи Си ИмА МнЕнИе...

 

 

 

 

пИсНа мИ уТ мУмИчЕнцЪ КуИт сЪ мИсЛяТ Зъ сЕксИ..а всЪшНосТ сЪ пЪлНи с КумПлЕксИ..!пИсНъ мИ дЪ кАзВаТе КолКо сТе оРигИнаЛни...МилИчКи вИе вСиЧки пРосТу сТе БаНаЛнИ...пИсНъ мИ уТ нАдУтИ сМеШниЦи дЕт сЪ сНиМъТ сАму Пу кЪрЪнтИя и цИци...с брИтОнчЕта тИп кАсКа с ФооНдИоТеН

нАмАцЪн кАту мАсКа...дАвЪм вИ СъВеТ Ут МеН.... нЯмЪ дЪ сПечЕлИтЕ мОмчЕ таКа и Зъ дЕн...

 

 

Не Си ме виждал...Не Се ЗабъркваЙ...Не знаеШ НищО...ЖивеЯ ШумНо...Не СъМ ПосЛушнА...Коя съм Аз-Просто Едно Момиче...К'вО сЕ пРавиш нА обоРотеН...Ела и Ще ВидиШ чЕ Не Си....

 

 

 

 

 

И оТнОвО зА мЕн ГоВоРиШ..нЕ тИ лИ пИсНа ВеЧе Да сПоРиШ...пРоДъЛжАвАй Да Ме МрАзИш-хаха ВиЖдАм Че ВсЕ оЩе В кРаКаТа Ми ЛаЗиШ...

{START_COUNTER}